TEMEL BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

* Cevaplar bold ile işaretlenmiştir.
* Referanslarımız elimize ulaştıkça soruların alt kısımlarına eklenecektir.

1.Fossa cranii media’ya açılan foramen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Foramen magnum
B) Foramen jugulare
C) Foramen ovale
D) Foramen caecum
E) Foramen palatinum majus

Referanslar
Dusem Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 17 ve 27

 

2.Aşağıdaki venlerden hangisi, vena jugularis interna’ya direne olmaz?
A) Vena lingualis
B) Vena thyroidea superior
C) Vena thyroidea media
D) Vena facialis
E) Vena thoracica interna

Referanslar
Dusem Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 101

 

3.Diş hekimine, dilinin altındaki lezyonu göstermek isteyen bir hasta, dilini geri çekip kaldırarak aşağıdaki kaslardan hangisini çalıştırır?
A) Musculus styloglossus
B) Musculus palatoglossus
C) Musculus hyoglossus
D) Musculus genioglossus
E) Musculus geniohyoideus

Referanslar
Dusem Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 186

 

4.Aşağıdaki sinirlerden hangisi, fissura orbitalis inferior’dan geçer?
A) Nervus opticus
B) Nervus zygomaticus
C) Nervus lacrimalis
D) Nervus frontalis
E) Nervus nasociliaris

Referanslar
Dusem Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 128 - 129
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 268


 

5.İç kulakta, scala vestibuli ile scala tympani arasındaki perilimfa geçişini aşağıdaki yapılardan hangisi sağlar?
A) Modiolus
B) Ductus reuniens
C) Ductus cochlearis
D) Helicotrema
E) Aqueductus vestibuli

Referanslar
Dusem Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 150-151

 

6.Nucleus motorius nervi trigemini aşağıdakilerin hangisinde bulunur?
A) Medulla oblongata
B) Pons
C) Serebellum
D) Mezensephalon
E) Medulla spinalis

Referanslar
Dusem Anatomi Konu Kitabı, Sayfa 124
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 267
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Soru Kitabı, Sayfa 186 soru 98 (benzer soru)

 

7.Dişin aşağıdaki bölümlerinden hangisi, gelişim sürecinde stomadeum (ilkel ağız boşluğu) epitelinden köken alır?
A) Mine
B) Dentin
C) Sement
D) Pulpa
E) Periodontium

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 13, 308

 

8.Kemik dokusunda, kemiğin rezorpsiyonundan sorumlu olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezenkimal hücreler
B) Osteoprogenitör hücreler
C) Osteoblastlar
D) Osteoklastlar
E) Osteositler

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 96-100
Dusem Patoloji Konu Kitabı, Sayfa 185
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 94, 103, 230, 232

 

9.İntrauterin dönemde, kan yapımına başlayan ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lenf düğümü
B) Karaciğer
C) Dalak
D) Kemik iliği
E) Yolk kesesi

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 212

 

10.Aşağıdakilerden hangisi, düzensiz sıkı bağ dokusu yapısındadır?
A) Lamina propria
B) Tendonlar
C) Derinin dermisi
D) Ligamentler
E) Seroza

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 93-106

 

11.Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sisteminde genel olarak vazodilatör etkiye sahiptir?
A) Norepinefrin
B) Endotelin
C) Anjiyotensin II
D) Vazopressin
E) Bradikinin

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 172-173

 

12.Aşağıdaki duyu tiplerinden hangisi, merkezî sinir sistemine en kısa sürede iletilir?
A) Propriyosepsiyon
B) Dokunma
C) Ağrı
D) Basınç
E) Soğuk

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 419

 

13.Aşağıdakilerden hangisi, vazopressin sekresyonunda artışa yol açmaz?
A) Plazma ozmolaritesinin artması
B) Ekstraselüler sıvı hacminin artması
C) Egzersiz
D) Anjiyotensin II
E) Ağrı

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 284,350

 

14.İskelet kasını uyaran bir sinir hücresinden nörotransmitter salgılanmasında anahtar rol oynayan iyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Na+
B) K+
C) Ca++
D) Mg++
E) Cl-

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 115, 427

 

15.Böbrekte bir maddenin tübüler geri emilim maksimumunun azalması, aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Filtrasyon yükünün artmasına
B) Atılma eşiğinin düşmesine
C) Geri emilim miktarının artmasına
D) Filtrasyon yükünün azalmasına
E) Atılma eşiğinin yükselmesine

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 271, 279


 

16.Bir duyu reseptöründe, uyaran şiddetinin artması sonucunda aksiyon potansiyelinde meydana gelen değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aksiyon potansiyelinin genliği artar.
B) Aksiyon potansiyelinin frekansı azalır.
C) Aksiyon potansiyelinin frekansı artar.
D) Aksiyon potansiyelinin genliği azalır.
E) Tek bir aksiyon potansiyelinin oluşma süresi kısalır.

Referanslar
Dusem Fizyoloji Konu Kitabı, Sayfa 416

 

17.Aşağıdakilerden hangisi, insülinin metabolik etkilerinden biri değildir?
A) Protein sentezini azaltmak
B) Glikojen sentezini artırmak
C) Glikoz taşıyıcılarının sayısını artırmak
D) Triaçilgliserol yıkımını azaltmak
E) Glukoneogenezi azaltmak

Referanslar
Dusem Biyokimya Konu Kitabı, Sayfa 265

 

18.Doğal yağ asitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doymuş veya doymamış olabilirler.
B) Palmitik asit 16 karbon atomuna sahiptir.
C) Oleik asit esansiyel yağ asitlerinden biridir.
D) Çift bağ sayısı arttıkça erime noktaları düşer.
E) Karbon sayıları arttıkça erime noktaları yükselir.

Referanslar
Dusem Biyokimya Konu Kitabı, Sayfa 107-108


 

19.Aşağıdakilerden hangisi, yan zincirinde hidroksil grubu içeren aminoasitlerden biridir?
A) Metionin
B) Tirozin
C) Alanin
D) Glisin
E) Sistein

Referanslar
Dusem Biyokimya Konu Kitabı, Sayfa 23

 

I. Yüksek çözünürlüğe sahip bir proteindir.
II. Yapısındaki peptid zincirleri desmozinlerle bağlanır.
III. Karbonhidrat birimleri içermez.

20.Elastin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Referanslar
Dusem Biyokimya Konu Kitabı, Sayfa 42, 43 (Tablo)

 

21.ATP’yi donör olarak kullanıp fosfat transferini katalizleyen enzimlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinazlar
B) Oksijenazlar
C) Dehidrogenazlar
D) Oksidazlar
E) Liyazlar

Referanslar
Dusem Biyokimya Konu Kitabı, Sayfa 46

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, glukoneogenez için kaynak oluşturmaz?
A) Alanin
B) Gliserol α-ketoglutarat
C) Laktat
D) Asetil
E) KoA

Referanslar
Dusem Biyokimya Konu Kitabı, Sayfa 92


 

23.Cerrahi bir operasyondan sonra yara enfeksiyonu gelişen bir hastanın yara yerinden alınan örnekten yapılan gram boyama ve kültürde; gram pozitif, sporsuz, hareketsiz ve katalaz pozitif kok üremiştir.
Bu bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Streptokok
B) Listeria
C) Enterokok
D) Pseudomonas
E) Stafilokok

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 62
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 91
Dusem Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 89 - 248. Soru (Birebir benzer soru)


24.Fasciola hepatica’nın insana bulaşan enfektif formu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yumurta
B) Sporokist
C) Metaserkarya
D) Serkarya
E) Redia

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 151

 

25.Pozitif germ tüp ve klamidospor oluşturan mantar türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Candida albicans – Candida dubliniensis
B) Candida tropicalis – Candida krusei
C) Cryptococcus neoformans – Candida parapsilosis
D) Aspergillus terreus – Candida krusei
E) Histoplasma capsulatum – Cryptococcusb Neoformans

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 127
Dusem Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 99 - 272. Soru (benzer soru)

 

26.Bakteri hücre duvarındaki peptidoglikan tabakanın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) N-asetil muramik asit
B) N-asetil glukozamin
C) Tetrapeptid
D) Teikoik asit
E) Pentaglisin

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 10

 

27.Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hücre yapısında sterol bulunur?
A) Bacillus cereus
B) Ureaplasma urealyticum
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Coxiella burnetii
E) Rickettsia conorii

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 8
Dusem DUS Mikrobiyoloji Mikoloji Çalışma Soruları  25. Soru (Bire BİR AYNI SORU)
Dusem DUS Mikrobiyoloji Mikoloji Çalışma Soruları  31. Soru (Bire BİR AYNI SORU)

 

28.Herpes simpleks virus tip 1’in neden olduğu rekürren enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gingivostomatitis
B) Faringotonsillit
C) Neonatal enfeksiyon
D) Uçuk
E) Keratokonjunktivit

Referanslar
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 200, 202
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Konu Kitabı, Sayfa 190
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 101
Dusem Patoloji Konu Kitabı, Sayfa 119
Dusem Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 64’de 177. Soru (Bire Bir BENZER Soru)
Dusem DUS Mikrobiyoloji Viroloji Çalışma Soruları, 16. Soru ve Açıklamaları (Bire Bir AYNI SORU)

 

29.Aşağıdakilerden hangisi, hem odontojenik epitel hem de ektomezenkimin bulunduğu odontojenik tümördür?
A) Sementoblastom
B) Ameloblastom
C) Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör
D) Odontojenik mikzom
E) Ameloblastik fibrom

Referanslar
Dusem Patoloji Konu Kitabı Sayfa 168
Dusem Patoloji Soru Kitabı Sayfa 368
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Konu Kitabı, Sayfa 443
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 240
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Soru Kitabı, Sayfa 212 soru 169 (benzer soru)
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi KAMP Kitabı, Sayfa 25

 

30.Opsonin olan immünoglobulin ve reseptör olarak fagositozun gerçekleşmesinde rol oynayan alt yapı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) IgG – Fc parçası
B) IgG – Fab parçası
C) IgA – Fab parçası
D) IgA – Fc parçası
E) IgM – Fc parçası

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 36
Dusem Patoloji Konu Kitabı Sayfa 17
Dusem Patoloji Soru Kitabı Sayfa 66
Dusem Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, sayfa 30’da 79. Soru ve Açıklamaları (Bire Bir AYNI SORU)
Dusem Tıbbi Mikrobiyoloji  Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 50’de 137. Soru ve Açıklamaları (Bire Bir BENZER Soru)

 

31.Streptococcus pyogenes enfeksiyonundan sonra bakteriyel proteinlere karşı oluşan antikorların kalp kasına hasar vermesi ile karakterize otoimmün hastalık, aşağıdaki mekanizmalardan hangisiyle ilişkilidir?
A) Anerji
B) Santral tolerans
C) Moleküler benzerlik
D) Supresyon kaybı
E) Epitop yayılması

Referanslar
Dusem Patoloji Konu Kitabı Sayfa 16
Dusem Patoloji Soru Kitabı Sayfa 103
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 64


 

32.Lenfoma nedeniyle kemoterapi gören bir hastanın sert damağında nekrotik ülserler izleniyor. Alınan biyopside yaygın nekrozun yanı sıra anjiyoinvaziv, septasız kalın mantar hifleri saptanıyor.
Bu hastanın tanısında öncelikle aşağıdaki etkenlerden hangisi düşünülmelidir?
A) Kandida
B) Aspergillus
C) Kriptokok
D) Mukor
E) Histoplazma

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 130
Dusem DUS Mikrobiyoloji Mikoloji  Çalışma Soruları, 12. Soru ve Açıklamaları (BENZER SORU)


 

33.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi, öncelikli olarak bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki gösterir?
A) Mezlosilin
B) Netilmisin
C) Doksisiklin
D) Klindamisin
E) Telitromisin

Referanslar
Dusem Mikrobiyoloji Konu Kitabı, Sayfa 30
Dusem Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 38’de 101. Soru(BENZER SORU)
Dusem Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 39’da 105. Soru (BENZER SORU)
Dusem Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 108’de 291. Soru (BENZER SORU)


 

34.Aşağıdaki beta adrenerjik reseptör blokörü ilaçlardan hangisi, intrensek sempatomimetik etkinlik gösterir?
A) Atenolol
B) Pindolol
C) Propranolol
D) Karvedilol
E) Nadolol

35.Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin kullanımı sırasında psödomembranöz enterokolit gelişmesi beklenmez?
A) Klindamisin
B) Piperasilin
C) Amikasin
D) Ampisilin
E) Mezlosilin

Referanslar
Dusem Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 106, 107


 

36.Aşağıdaki anestezik maddelerden hangisi, disosiyatif anesteziye neden olur?
A) Propofol
B) Etomidat
C) Fentanil
D) Ketamin
E) Midazolam

Referanslar
Dusem Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 156

 

37.Metillenebilme özelliğinden dolayı genlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi ve epigenetik değişikliklerde rol oynayan nükleotid aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenin
B) Guanin
C) Sitozin
D) Timin
E) Urasil

Referanslar
Hazırlanmaktadır

 

38.Ribozom alt ünitelerinin yapılandırılması, hücrenin aşağıdaki kısımlarından hangisinde gerçekleşir?
A) Nükleolus
B) Granüllü endoplazmik retikulum
C) Sitoplazma
D) Granülsüz endoplazmik retikulum
E) Golgi cisimciği

Referanslar
Dusem Biyoloji&Genetik Konu Kitabı, Sayfa 194

 

39.Down sendromlu bir kız çocuğunun karyotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45, XX, -22
B) 46, XX/47,XX, +15
C) 47, XX, +13
D) 47, XX, +18
E) 47, XX, +21

Referanslar
Dusem Biyoloji&Genetik Konu Kitabı, Sayfa 233
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 167
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi Soru Kitabı, Sayfa 215-216  soru 178 açıklama (benzer soru)
Dusem  Ağız Diş Çene Cerrahisi KAMP Kitabı, Sayfa 16

 

40.Aşağıdakilerden hangisi, protein sentezi sonrasında gerçekleşen modifikasyonlardan biri değildir?
A) Hidroksilasyon
B) Palmitolasyon
C) Fosforilasyon
D) Poliadenilasyon
E) Glikozilasyon

Referanslar
Dusem Biyoloji&Genetik Konu Kitabı, Sayfa 33, 212