KLİNİK BİLİMLER SORU VE CEVAPLARI

Not: Referanslarımız hazırlanmaktadır. Cevaplar kırmızı ile gösterilmiştir.

1. Kompozitlerde polimerizasyon başlatıcısı olarak kul­lanılan kamforokinonun, ışığı çoğunlukla absorbe ettiği dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 274 nm
B) 374 nm
C) 474 nm
D) 574 nm
E) 674 nm

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 139
Kompozit dersi slaytları
Kompozit dersi Kamp slaytlarında yer almaktadır.

 

2. Kök yüzeyi çürüğünde en sık görülen mikroorganiz­ma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Actinomyces
B) Lactobacillus
C) Veillonella
D) Streptococcus mutans
E) Streptococcus sanguis

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 22 Tablo 8
Diş çürüğünün etiyolojisi dersi slayt 18
Diş çürüğünün etiyolojisi dersi Kamp slaytları
DUS klinik bilimler çalışma soruları 59 da aynı soru  yer almaktadır.
DUSEM Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabı, Sayfa 55’de 152. SORU
(Bire Bir AYNI SORU) ve Açıklamaları

 

3. Hipokalsifiye minenin özellikleri aşağıdakiierin han­gisinde doğru verilmiştir?
A) Yumuşak ve translusent
B) Sert ve translusent
C) Yumuşak ve opak
D) Sert ve opak
E) Çok sert ve translusent

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 87, 31
Anomaliler dersi slayt 22
Anomaliler dersi Kamp slaytları slayt 22

 

4. Aşağıdaki kaide materyallerinden hangisinin kompresyon kuvvetlerine karşı dayanımı en fazladır?
A) Polikarboksilat siman
B) Çinko oksit ojenol
C) Rezin modifiye cam iyonomer siman
D) Çinko fosfat siman
E) Cam iyonomer siman

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 61
Dolgu Maddeleri dersi slayt 18
Dolgu Maddeleri dersi Kamp slaytları slayt 18

 

5. Aşağıdakilerden hangisi diş preparasyonlarında nokta açısını tanımlar?
A) Kavite duvarı ile dişin dış yüzeyi arasında oluşan açıdır.
B) Kavite içerisinde farklı yönlenen üç yüzeyin birleşim açısıdır.
C) Kavite içerisinde fasiyal ve pulpal duvarların birleşim açısıdır.
D) Kavite içerisinde pulpal ve aksiyal duvarların birleşim açısıdır.
E) Kavite içerisinde aksiyal ve gingival duvarların birleşim açısıdır.

Referanslar
DUS Restorartif Diş Tedavisi Kitabı Shf 46,
Kaviteler dersi slayt 7 de
Kaviteler dersi Kamp slaytları slayt 7 de detaylı olarak anlatılmıştır.
Aynı soru Kaviteler dersi Kamp slaytları slayt 40 sorulmuştur.

 

6. Ağızda çok sayıda dişte görülen, yumuşak ve açık renkli formdaki çürük lezyonları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rezidüel çürük lezyonları
B) Kronik çürük lezyonları
C) Başlangıç çürük lezyonları
D) Sekonder çürük lezyonları
E) Rampant çürük lezyonları

Referanslar
Tusem Ek kaynak madde 98
Çürük morfolojileri dersi Kamp slaytları slayt 49  da benzer bir soru ile anlatılmıştır.
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 334, 357
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 137

 

7. Aşağıdakilerden hangisi çürük, abrazyon, erozyon, atrizyon veya operatif prosedürler gibi lokal uyaran­lara karşı oluşturulan dentin tiplerinden biri değildir?
A) Sekonder dentin
B) Reaksiyoner dentin
C) Reparatif dentin
D) İrregüler dentin
E) İritasyon dentini

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 10, Tablo 3
Histoloji dersi Kamp slaytları slayt 24 de detaylı olarak anlatılmıştır.

 

8. Posterior dişlerde kompozit dolgu maddesi kullanımı için aşağıdakilerden hangisi kontrendikedir?
A) Mine dokusu ile sınırlı küçük-orta boy lezyonlar
B) Premolar ve birinci molar dişlerin estetik restoras­yonları
C) Geriye kalan zayıf diş yapısını güçlendirmek üzere kullanılan bazı büyük restorasyonlar
D) Ağır oklüzal streslerin varlığı
E) Kuron altyapısı olarak kullanılan bazı restorasyonlar

Referanslar
Kompozit dersinde slayt 33 de detaylı olarak anlatılmıştır.
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Kamp Kitabı, Sayfa 16

 

9. Amalgam alaşımlarda diğer elementlerin oksidasyo-nunu engelleyen ve gecikmiş ekspansiyona neden olan element aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümüş
B) Kalay
C) Bakır
D)Demir
E) Çinko

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 56
Dolgu maddeleri dersinde slayt 22
Dolgu maddeleri dersi Kamp slaytları slayt 22 de detaylı olarak anlatılmıştır.

 

10. Floridlerin çürük önleme mekanizmaları ile ilgili aşa­ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tükürükteki floroapatitin diş sert dokularına çökel­mesini artırır.
B) Intraselüler polisakkarit oluşumunu artırır.
C) Kavitasyon göstermeyen başlangıç çürük lezyonlarının rernineralizasyonunu hızlandırır.
D) Glikoziltransferazın enzimatik üretimini inhibe eder.
E) Bakteriyal adezyonu azaltır.

Referanslar
DUSEM Restoratif Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 41
Çürük profilaksisi  dersinde slayt 8
Çürük profilaksisi  dersi Kamp slaytları slayt 8 de detaylı olarak anlatılmıştır.

 

11. Yumuşak damağa kadar uzanan ve öpere edileme­yen maksiller torus varlığında aşağıdaki ana bağlayı­cı tiplerinden hangisi kullanılır?
A) Palatal plak
B) Palatal bar
C) Palatal U plak
D) Palatal H bar
E) Labial bar

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 72

 

12. Vener-metal restorasyonlarda aşağıdaki diş eti bitiş çizgisi tiplerinden hangisi en az gerilim yaratır?
A) Chamfer
B) Shoulder
C) Bizotajlı shoulder
D) Knife-edge
E) Radyal shoulder

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 121

 

13. Aşağıdakilerden hangisi alt çenenin tüm eksantrik hareketlerinde, alt ve üst dişlerin tümünün aynı anda ve sürekli teması sonucu ortaya çıkan oklüzyon tipidir?
A) Sentrik oklüzyon
B) Unilateral balanslı oklüzyon
C) Kanin koruyuculu oklüzyon
D) Bilateral balanslı oklüzyon
E) Protrüzif oklüzyon

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 40, 41

 

14. Lateral mandibüler hareketlerde yatay düzlemden bakıldığında kondll yolunun sagittal düzlem ile yaptığı açı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fasiyal açı
B) Bennet açısı
C) Fischer açısı
D) İnsizal açı
E) Tüberkül açısı

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı 84

 

15. Aşağıdakilerden hangisi çevresel kroşeler sınıfına girmez?
A) Akers kroşe
B) Halka kroşe
C) Embrazür kroşe
D) Geri etkili kroşe
E) Roach kroşe

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 84

 

16. Aşağıdaki ölçü maddelerinden hangisinin dezenfek-siyonunda klorin solüsyonları kullanılmamalıdır?
A) Aljinat
B) Agar
C) Silikon
D) Polieter
E) Çinko oksit ojenol

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

17. Nazal ve paranazal bölge tümörlerinin cerrahi rezeksiyonunu takiben ağız ve komşu kaviteleri birbirindon ayırmak için kullanılan protez aşağıdakilerden hangisidir?
A) Obturator protez
B) Palatal lift protez
C) Palatal augmentation protezleri
D) Speech aid protezleri
E) Flange protezleri

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

18. Aşağıdakilerden hangisi tam seramik sistemlerde kırılmaya karşı direnci artırmak amacı ile kullanılan kristallerden biri değildir?
A) Lösit
B) Kalsit
C) Zirkonya
D)Alumina
E) Sanidine

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

19. Herbst testleri sırasında, ıslık çalma ve emme hareketlerinde hastanın alt protezinde hareketlenme var­sa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Dil frenilumu bölgesi kısaltılır.
B) Vestibül ön kenarı ve dudak frenilumu kısaltılır.
C) Yanak vestibülü ve yanak frenilumları kısaltılır.
D) Molarlar hizasında dil altı bölgesi kısaltılır.
E) Sol ve sağ taraftan kanin ve küçük molarlar hizasın­da kısaltma yapılır.

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 26

 

20. Metal destekli seramik restorasyonlarda metal-porselen bağlantısında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) van der Waals kuvvetleri
B) Mekanik bağlantı kuvvetleri
C) Kompresif kuvvetler
D) Manyetik kuvvetler
E) Kimyasal bağlantı kuvvetleri

Referanslar
DUSEM Protetik Diş Tedavisi Konu Kitabı, Sayfa 168, 169

 

21. Yüz felci şikayeti ile başvuran 50 yaşındaki erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde parotis bölgesinde kitle tespit ediliyor. Kitleden alınan biyopsi örneğinde yoğun mitotik aktivite ile beraber kribriform yapıda küçük koyu boyanan hücre grupları, bazoidal hücre infiltrasyonu ve perinöral invazyon saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenokistik karsinom
B) Polimorfoz 'low grade' adenokarsinom
C) Monomorfik adenom
D) Osteosarkom 4
E) Onkositom

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 276

 

22. Aşağıdakilerden hangisi oral Candida enfeksiyonu­nun predispozan faktörlerinden biri değildir?
A) Protez kullanımı
B) Kserostomi
C) Diyabet
D) immünoaktivatör ajan kullanımı
E) Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 432, 433
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 169
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 95
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı Sayfa: 29
DUSEM Kamp kitabı Sayfa: 367
DUSEM soru bankası periodontoloji soru: 66 (BENZER SORU)

 

23. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi ester grubuna aittir?
A) Bupivakain
B) Prokain
C) Lidokain
D) Prilokain
E) Mepivakain

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 526

 

24. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi oral mukozada melanin pigmentasyonuna neden olan hastalıklardan biri değildir?
A) Addison hastalığı
B) McCune-Albright sendromu
C) Diskeratozis konjenita
D) Peutz-Jeghers sendromu
E) Behçet hastalığı

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 431, 480
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 182, 203
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 105

 

25. Oral bölgede en fazla görülen malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fibrosarkom
B) Kondrosarkom
C) Skuamöz hücreli karsinom
D) Mukoepidermoid karsinom
E) Osteosarkom

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 278
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 182, 203
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 166

 

26. Antral psödoklstler ile ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi doğrudur?
A) Makslllar sinüs polipleri olarak da bilinirler,
B) Maksiller sinüsün doğal ostiumunun tıkanması sonucu meydana gelirler.
C) Klinik olarak sinüzit bulguları görülür.
D) Çok katlı yassı epltel İle çevriliri irler.
E) Tedavi gerektirmez, zamanla kaybolurlar.

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

27. Aşağıdaki semptomlardan hangisi Gorlin-Goltz sendromunda görülmez?
A) Çenelerde multipl keratokistler
B) Periferal osteomlar
C) Vertebra anomalileri
D) Geniş burun kökü
E) Deride bazal hücreli karsinomlar

Referanslar
DUSEM Temel ve Oral Patoloji Konu Kitabı, Sayfa 149
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 413
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 158

 

28. Aşağıdakilerden hangisi mandibula kırıklarında açık redüksiyon kontrendikasyonudur?
A) Deplase, stabil olmayan kırık segmentlerinin varlığı
B) Panfaslyal fraktürlerde
C) Maksillomanclibüler fiksasyon uygulamasının yapılamadığı durumlar
D) Kırık bölgesindeki kemikte belirgin enfeksiyon olması
E) Kondll kırığı ve mandibulanın bir başka bölgesindeki kırığın bir arada olması

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 232, 233

 

29. İmplant uygulamalarında kemik dansitesinin değerlendirilmesinde kullanılan D1, D2, D3 ve D4 sınıflamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) D1 kemik yüklemelere elverişlidir.
B) D1 kemikte implant yerleştirirken soğutmaya daha fazla önem verilmelidir.
C) Anterior mandibulada çoğunlukla D3 kemik mevcuttur.
D) D4 kemikte mümkün olduğunca uzun ve geniş implant kullanılmalıdır.
E) D4 kemik uzun dönem dişsiz kalmış posterior maksillada görülür.

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

30. Trigeminal nevraljinin bulguları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sürekli ve keskin ağrı ile karakterizedir.
B) Tedavisinde karbamazepin en yaygın kullanılan ilaçlardan biridir.
C) Ağrı, temas ve uyaranla tetiklenir.
D) Ağrı genelde tek taraflı olup nadiren orta hattı geçer,
E) Ağrı sadece nervus trigeminus'un dağılım alanında görülür.

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 33
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 148
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 91

 

31. Aşağıdakilerden hangisinde doku ve yapıların radyografik görünümleri, radyolusentten radyoopağa doğru sıralanmıştır?
A) Yumuşak doku-trabeküler kemik-kemik iliği-kortikal kemik-mine
B) Kemik iliği-yumuşak doku-trabeküler kemik-mine-kortikal kemik
C) Yumuşak doku-kemik iliği-trabeküler kemik-kortikal kemik-mine
D) Yumuşak doku-trabeküler kemik-kemik iliği-mine-kortikal kemik
E) Kemik iliği-yumuşak doku-trabeküler kemik-kortikal kemik-mine

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 261

 

32. İki veya daha fazla sayıdaki süt ya da daimi diş kökünün, samant yüzeylerinden birbirleriyle kaynaşmasına no ad verilir?
A) Füzyon
B) Konkresens
C) Dilaserasyon
D) Transpozisyon
E) Geminasyon

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 373

 

33.
I. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
II. Artrografi
III. Manyetik rezonans görüntüleme
Temporomandibüler eklem diski yukarıdaki teknik­lerden hangileri ile tam olarak görüntülenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 507, 509
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 183,184

 

34. Aşağıdakilerden hangileri X-ışını oluşumu sırasında tüp içerisinde ortaya çıkan yüksek ısıyı etkisiz hale getirmek için kullanılır?
A) Bakır blok - Yağ
B) Bakır blok - Molibden
C) Yağ - Molibden
D) Alüminyum - Bakır blok
E) Molibden – Alüminyum

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 245
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 111

 

35. Aşağıdaki sistemik hastalık-bulgu eşleştirmelerin­den hangisi yanlıştır?
  Sistemik Hastalık                                                         Bulgu
A) Osteoporozis                                            Kemik dansitesinde azalma
B) Renal osteodistrofi                                  Dişlerde hipokalsifikasyon
C) Hipotiroidizm                                            Kemik dansitesinde azalma
D) Hiperparatiroidizm                                   Lamina dura kaybı
E) Rikets                                                         Kemik dansitesinde artma

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 127

 

36. Çenelerdeki normal anatomik oluşumların radyografisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsisiv fossa radyolusent izlenir.
B) Anterior nazal spina radyolusent izlenir.
C) Lingual foramen, opak bir hat ile çevrili yuvarlak radyolusent sahadır.
D) Mental fossa, mandibulanın anterior yüzeyindeki radyolusent depresyon sahasıdır.
E) Eksternal oblik sırt, radyoopak bir çizgi olarak izlenir.

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 405
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa  153

 

37. Sıklıkla üst dudakta vo yüzde şişlik, fasiyal paralizi ve fissürlü dil belirtileri İla kendini gösteren durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Median rhombold glossit
B) Sarkoidoz
C) Nörofibroma
D) Melkersson-Rosenthal sendromu
E) Sialadenitis

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 62
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 84

 

38. Ağız içi radyografi tekniklerinden biri olan paralel teknikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Diş ve film birbirine paralel olmalıdır.
B) X-ışınları, film ve dişe dik olarak gönderilmelidir.
C) Işın kaynağı-diş arası mesafe mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
D) Diş-film mesafesi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
E) Fokal spot küçük olmalıdır.

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 282

 

39. Zigomatik arkın görüntülenmesinde kullanılan ideal radyografi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Posteroanterior sefalometrik
B) Reverse-Towne
C) Lateral sefalometrik
D) Submentoverteks
E) Lateral ramus

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 294
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 129

 

40. Aşağıdakilerden hangisinde sialore görülmez?
A) Yeni yapılan hareketli protezler
B) Aftöz ülserler
C) Nöromusküler bozukluklara bağlı mental retardasyon
D) Ağır metal zehirlenmeleri
E) Sigara kullanımı

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 473

 

41. İnterdental papillada krater benzeri çöküntüye neden olan ve gri psödomembran ile kaplı ülserasyon aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
A) Oral mukoz-membran pemfigoid
B) Pemfigus vulgaris
C) Eritema multiforme
D) Primer herpetik gingivostomatit
E) Akut nekrotizan ülseratif gingivitis

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 37
DUSEM Kamp kitabı Sayfa: 368
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 211
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 106

 

42. Gingivektomi operasyonunda faslyal ve lingual yüzeylerdeki insizyonlar için kullanılan periodontal bıçak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orban
B) Kirkland
C) Prichard
D) Ochsenbein
E) Merrifield

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 85
DUSEM Soru Bankası Periodontoloji 177.soru (BENZER SORU)

 

43. Aşağıdakilerden hangisi "Restoratif Faz (Faz III tedavi)" içerisinde ver almaz?
A) Sabit protetik uygulamalar
B) Endodontik tedavi
C) Hareketli protetik uygulamalar
D) Restoratif işlemler sonrası oluşan doku cevabının değerlendirilmesi
E) Periodontal muayene

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 69
DUSEM Kamp kitabı Sayfa: 381

 

44. İltihabi periodontal hastalıkların patogenezinde en önemli rolü oynayan proinflamatuvar sitokinler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnterlökin-1, İnterlökin-2
B) İnterlökin-2, İnterlökin-5
C) İnterlökin-1 ,Tümör nekrozis faktör-a
D) İnterferon, Trombosit kaynaklı büyüme faktörü
E) İnsülin benzeri büyüme faktörü-p, Trombosit kaynaklı büyüme faktörü

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 47
DUSEM Kamp kitabı Sayfa: 372

 

45. Diş eti bağ dokusunda hacim olarak en fazla bulunan komponent aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kollajen fibriller
B) Fibroblastlar
C) Damarlar
D) Sinirler
E) Matriks

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 11

 

46. Aşağıdakilerden hangisi gingivektominin kontrendlkasyonkırından biridir?
A) ilaca bağlı diş eti büyümeleri
B) Kemik üstü ceplerin eliminasyonu
C) Kemik üstü periodontal apselerin eliminasyonu
D) inflamasyona bağlı diş eti büyümeleri
E) Cep tabanının, mukogingival birleşimin apikalinde olduğu durumlar

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 84
DUSEM Kamp kitabı Sayfa: 385
DUSEM Soru Bankası Periodontoloji 173. Soru (BENZER SORU)

 

47. Periodontal cep derinliği ölçümünde aşağıdakiler­den hangisi sondlama derinliğini etkilemez?
A) Sondun boyutu
B) Sondun açısı
C) Dokuların inflamasyon durumu
D) Sondun yapıldığı materyal
E) Sondun uygulanma kuvveti

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

48. Aşağıdakilerden hangisi plaktan bağımsız gingival lezyonlardan biridir?
A) Herpes vlrus enfeksiyonları
B) ilaca bağlı diş el lüyümeleri
C) Puberte ile ilişkili gingivitis
D) Hamileliğe bağlı gingivitis
E) Lösemiye bağlı gingivitis

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 19
DUSEM Kamp kitabı Sayfa: 365-366
DUSEM Soru Bankası Periodontoloji 37. Soru (BENZER SORU)
DUSEM Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 160
DUSEM Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 92

 

49. Periodontitin kardiyovasküler hastalık açısından risk oluşturmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
A) Bakterilerin trombositler üzerine direkt etkisi
B) Bakterilerin endotelyal hücreleri invazyonu
C) Proinflamatuvar mediyatörlerin vasküler dokuda endokrin benzeri etki göstermesi
D) Otoimmün cevaplar
E) Birikmiş glikasyon son ürünlerinin dokularda yüksek seviyede bulunması

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

50. Yirmi yedi yaşında kadın hastanın, yapılan muayenesin­de birinci molar ve kesici dişlerinin yanı sıra 3 daimi dişinde daha 7 mm periodontal cep varlığı saptanıyor.
Belirgin ataklar şeklinde kemik ve ataşman yıkımı varlığı olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lokalize agresif periodontitis
B) Lokalize kronik periodontitis
C) Generalize agresif periodontitis
D) Generalize kronik periodontitis
E) Akut nekrozitan periodontitis

Referanslar
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı, Sayfa 36
DUSEM Soru Bankası Periodontoloji 84. Soru (BENZER SORU)
DUSEM Nisan Dönemi Periodontoloji deneme sınav sorusu (BENZER SORU)

 

51. Wits sefalometrik analizinde referans düzlemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?
A) Sella-Nasion düzlemi
B) Frankfort horizontal düzlemi
C) Palatal düzlem
D) Oklüzal düzlem
E) Mandibüler düzlem

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 52

 

52. Lip bumper apareyi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Alt keserlerde retrüzyona neden olur,
B) Alt keserlerin gingival marjininde konumlanır.
C) Alt ark boyunda artışa neden olur.
D) Alt arkta ekspansiyon meydana getirir.
E) Alt molarların distale hareketine neden olur.

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 78

 

53. Embriyolojik gelişim sırasında primer damağın oluşumu ne zaman gerçekleşir?
A) 0-17. günler
B) 18.-23. günler
C) 28.-38. günler
D) 42.-55. günler
E) 60.-72. Günler

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 95

 

54. Nüks açısından en s tabii ortognatik cerrahi prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üst çenenin aşağı yönde konumlandırılması
B) Üst çenenin yukarı yönde konumlandırılması
C) Üst çenenin öne alınması
D) Alt çenenin öne alınması
E) Alt çenenin geriye alınması

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Konu Kitabı, Sayfa 416

 

55. Aşağıdaki ortodontik diş hareketi tiplerinden hangisinde gerekli optimal kuvvet en azdır?
A) İntrüzyon
B) Ekstrüzyon
C) Tipping
D) Translasyon
E) Rotasyon

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 60

 

56. Maksillanın superior ve posterior suturalarının prenatal dönemde kaynaşması ile ortaya çıkan, hipertelorizm ve şiddetli orta yüz çöküklüğü ile karakterize sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cleidocranial dysostosis
B) Marfan sendromu
C) Pierre Robin sendromu
D) Treacher Collins sendromu
E) Crouzon sendromu

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 27

 

57. Parmak emme alışkanlığı aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A) Üst kesici dişlerin protrüzyonu
B) Ön açık kapanış
C) Daralmış üst dental ark
D) Mandibulanın posterior rotasyonu
E) Ön yüz yüksekliğinin azalması

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 29

 

58. Hızlı üst çene genişletmesi sonrasında, midpalatal sutur bütünlüğünün yeniden elde edilebilmesi için genişletme aygıtı ağızda en az ne kadar tutulmalıdır?
A) 1-2 ay
B) 3-6 ay
C) 7-10 ay
D) 12-18 ay
E) 24 ay

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 90

 

59. Aşağıdakilerden hangisi Sınıf II elastiklerin etkilerinden biridir?
A) Üst molar ve alt kesici dişlerde ekstrüzyon
B) Üst molar dişlerde intrüzyon
C) Üst dişlerde distalizasyon ve alt dişlerde mezializasyon
D) Üst dişlerde mezializasyon ve alt dişlerde distalizasyon
E) Alt kesici dişlerde intrüzyon

Referanslar
DUSEM Ortodonti Konu Kitabı, Sayfa 64

 

60. Aşağıdaki analizlerden hangisi erken karışık dişlen­me döneminde gerekli ark boyutu ile mevcut ark bo­yutu arasındaki uyumsuzluğun hesaplanması için kullanılır?
A) Steiner analizi
B) Bolton analizi
C) McNamara analizi
D) Moyers analizi
E) Epker analizi

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

61. Pulpada ağrı iletiminden sorumlu sinir lifi aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) A-alfa
B) A-beta
C) A-delta
D) A-gama
E) B

Referanslar
DUSEM Endodonti Konu Kitabı, Sayfa 25
DUSEM Dus Kampı 2.Kitap Sayfa 240

 

62.
I. Karbamid peroksit
II. Hidrojen peroksit
III. Sodyum klorit
IV. Sodyum perborat
İntrakoronal beyazlatmada yukarıdaki maddelerden hangileri kullanılmaz?
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

Referanslar
DUSEM Endodonti Konu Kitabı, Sayfa 122
DUSEM Dus Kampı 1.Kitap Sayfa 340
DUS Restorartif Diş Tedavisi Kitabı Shf 96, Tablo 33 

 

63. Aşağıdaki irigasyon solüsyonlarından hangisi organik doku çözücü özelliğine sahiptir?
A) Klorheksidin
B) Formaldehit
C) Sodyum hipoklorit
D) Etilen diamin tetra-asetik asit
E) İodin potasyum iodid

Referanslar
DUSEM Endodonti Konu Kitabı, Sayfa 61

 

64. Daimi dişlerde internal kök rezorpsiyonunun klinik ve radyografik muayenesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı açılardan radyografi alındığında radyolusent sahanın yeri değişmez.
B) Radyografik incelemede kök kanal devamlılığında bir bozulma söz konusu olmaz.
C) Radyografik incelemede kök dış yüzeyinde herhangi bir yıkım olmaz.
D) Radyografik olarak rezorpsiyon kök dış yüzeyine ulaşmamış ise komşu kemikte rezorpsiyon olmaz.
E) Vitalite testi genellikle pozitif cevap verir.

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 386, 387
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 386,387
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 148-149
DUSEM Dus Kampı 1.Kitap Sayfa 263-264

 

65. Horizontal kök kırıklarında spllntleme tipi ve süresi İle ilgili güncel tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
  Tip                                                       Süre
A) Rijit splintleme                           2-4 gün
B) Rijit splintleme                          2-4 hafta
C) Rijit splintleme                          2-4 ay
D) Semirijit splintleme                  2-4 hafta
E) Semirijit splintleme                   2-4 ay

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 200

 

66. Aşağıdakilerden hangisi kanal doldurmada kullanı­lan "solid core" taşıyıcı bir sistemdir?
A) Sistem B
B) İnject - R Fill
C) Ultrafil
D) ThermaFil
E) Obtura

Referanslar
DUSEM Endodonti Kamp Kitabı, Sayfa 322
DUSEM Dus Kampı 2. Kitap sayfa 322
DUSEM Klinik Bilimler Çalışma Soruları Endodonti soru 168

 

67. Aşağıdakilerden hangisi kök kanalı şekillendirmede kullanılan bir döner alet sistemi değildir?
A) EndoSequence
B) Self-Adjusting File Sistem
C) K3
D) RaCe
E) Sistem B 

Referanslar
DUSEM Endodonti Kamp Kitabı, Sayfa 319
DUSEM Dus Kampı 1.Kitap Sayfa 319’da Sistem B’nin obturasyon metodu olduğu belirtilmektedir.

 

68. Travma sonrası 24 saat içinde başvuran bir hastada, kök gelişimi tamamlanmamış üst santral dişte komplike kuron kırığı oluştuğu görülmüştür. Alınan radyografta kök kırığı olmadığı saptanmıştır.
Bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kök kanal tedavisi
B) Parsiyal pulpotomi
C) Total pulpotomi
D) Apeksifikasyon
E) Apikal rezeksiyon

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 198

 

69. Başarılı bir apikal rezeksiyon işlemi sonrasında kök ucunda samentogemezis no zaman başlar?
A) 5-6 ay
B) 3-4 ay
C) 2-3 ay
D) 10-12 gün
E) 2-4 gün

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

70. Aşağıdakilerden hangisi pulpanın vitalitesini belirle­mede kullanılan testlerden biri değildir?
A) Termal test
B) Elektrikli pulpa testi
C) Anestezik test
D) Lazer Dopler Flowmetre testi
E) Kavite testi

Referanslar
DUSEM Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 122

 

71. Erken çocukluk çağı çürüğü (EÇÇ) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 71 aylık ve daha küçük çocuklarda bir veya birden fazla sayıda çürük, kayıp ya da dolgulu dişin bulunmasıdır.
B) Genellikle en fazla etkilenen dişler alt süt kesici dişlerdir.
C) Üç yaşın altındaki çocuklarda herhangi bir düz yüzey çürüğünün bulunması şiddetli EÇÇ belirtisidir.
D) Gece uzun süreli biberon ile beslenme etiyoloiik faktör olabilir.
E) ilk diş sürmesinden itibaren dişlerin temizlenmesiyle önlenebilir.

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 76

 

72. Mine başlangıç çürüğü lezyonları için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?
A) Minimal kavite prensipleri uygulanarak lezyonun restorasyonu gerçekleştirilir.
B) Lezyon erken evrelerde ısırma radyografilerinde görülmeyebilir.
C) Remineralize olabilen lezyonlardır.
D) Sıklıkla diş eti kenarına yakın kısımlarda görülür.
E) Mine dokusunun optik özellikleri değişir.

Referanslar
Hazırlanıyor...

 

73. Süt dişlerinde travma sonucu en sık karşılaşılan yaralanma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuron kırıkları
B) Kuron-kök kırıkları
C) Alveol kırıkları
D) Kök kırıkları
E) Lüksasyon

Referanslar
Hazırlanıyor...


74. Süt dişlerinin erken kaybedildiği durumlarda kayıp dişten kaynaklanan yerin korunması amacı ile;
I. band-loop yer tutucu
II. kuron-loop yer tutucu
III. alt çene lingual arkı
IV. transpalatal ark
V. distal ayak
yer tutucular kullanılabilir.

Beş yaşındaki bir çocuğun süt ikinci molar dişinin erken kaybedildiği durumda aşağıdaki yer tutuculardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız l
B) Yalnız V
C) I ve II
D) II ve IV
E) l, III ve V

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 146

 

75. SQt dişlenmede maymun aralığı üst ve alt çenede aşağıdaki lokalizasyonlardan hangisinde yer almaktadır?
   Üst çenede                                                Alt çenede
A) süt lateralin distalinde                       süt kanının mezialinde
B) süt lateralin mezialinde                     süt kaninin mezialinde
C) süt lateralin distalinde                       süt kaninin distalinde
D) süt birinci moların distalinde            süt birinci moların mezialinde
E) süt birinci moların mezialinde           süt birinci moların distalinde

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 138

 

76. Bakteriyal endokardit riski taşıyan çocuk hastalar için standart oral antibiyotik profilaksi dozu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlemden 1 saat önce 50 mg/kg amoksisilin
B) İşlemden 1 saat sonra 20 mg/kg amoksisilin
C) İşlemden 6 saat sonra 50 mg/kg amoksisilin
D) İşlemden 1 saat önce 30 mg/kg siprofloksasin
E) İşlemden 6 saat sonra 30 mg/kg siprofloksasin

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 210
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 95

 

77. İçme sularında 0,3-0,6 ppm florid bulunan bir bölge­de yaşayan 4 yaşındaki çürük aktif bir çocuğa verile­bilecek en uygun sistemik florid dozu kaç mg'dir?
A) 0,25mg
B) 0,50 mg
C) 0,75mg
D) 1,0mg
E) 1,5mg

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 66

 

78. Akut herpetik gingivostomatit ile ilgili aşağıdaki İfa­delerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklarda sıklıkla 6 yaşından önce ortaya çıkar.
B) Yaygın olarak etken herpes simpleks tip 1 virüstür.
C) Tedavisinde antibakteriyal ilaçlar tercih edilir.
D) Lezyonlar bukkal mukoza, dil ve dudaklarda yaygındır.
E) Lezyonlar ağrılıdır.

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 246
DUSEM Periodontoloji Konu Kitabı Sayfa: 28, 71
DUSEM Periodontoloji soru bankası 61. Soru (BENZER SORU)
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Konu Kitabı, Sayfa 160
DUSEM  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi DUS Kampı Kitabı, Sayfa 92

 

79. Travma hikayesi olmaksızın mandibüler süt kesicile­rinin erken kaybı ile klinik bulgu veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Down sendromu
B) Ektodermal displazi
C) Kleidokranial displazi
D) Hipofosfatazya
E) Osteogenezis imperfekta

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 226

 

80. Aşağıdaki durumlardan hangisinde pit ve fissür örtücü uygulaması kontrondikedlr?
A) Minimal dekalsifikasyon veya opasite görünümü olan renklenmiş pit ve fissürler
B) Diğer dişlerde oluşmuş pit ve fissür çürükleri
C) Tükürükten izole edilebilen dişler
D) Yüksek çürük risk grubundaki bireyler
E) Interproksimal bölgesinde çürük bulunan dişler

Referanslar
DUSEM Pedodonti Konu Kitabı, Sayfa 102, 103