ARALIK 2010 - TIPTA UZMANLIK SINAVI
SINAV SORULARI EĞİTMEN YORUMLARI SİZLERİN YORUMLARI
Facebook'ta Paylaş
 

TEMEL BİLİMLER SORU CEVAPLARI

Açıklama: Sorular ÖSYM'nin web sitesinden alınmıştır.
Cevaplar ** ile gösterilmiştir. Referanslarımızda halen düzeltmeler yapılmaktadır.


1. Plexus brachialis’e ait dallar aşağıdaki boyun üçgenlerinin hangisinde bulunur?

A) Trigonum caroticum
B) Trigonum submandibulare
C) Trigonum occipitale **
D) Trigonum musculare
E) Trigonum suboccipitale

Referanslar

TUSEM Anatomi Konu Kitabı , Sayfa 1012. İnguinal ligamentin altından geçen oluşumları gösteren yukarıdaki şekilde X ile belirtilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arteria femoralis
B) Nervus femoralis
C) Vena femoralis **
D) Vena saphena magna
E) Nervus genitofemoralis

Referanslar


TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 74 ve 91
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 31, 34, 35
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 67, Soru 10 ve 12

 

3. Aşağıdakilerden hangisi angina pectoris ve miyokart enfarktüsünde ağrının hissedildiği alanlardan biri değildir?
A) Substernal bölge
B) Sol pektoral bölge
C) Sol omuz
D) Sol kolun medial yüzü
E) Sol ön kolun lateral yüzü**

 

Referanslar


TUSEM Dahiliye Konu Kitabı, Sayfa 287

 

4. Aşağıdaki arterlerden hangisi Arteria subclavia’nın dalı değildir?
A) Arteria vertebralis
B) Arteria pharyngea ascendens**
C) Truncus thyrocervicalis
D) Arteria thoracica interna
E) Truncus costocervicalis

 

Referanslar


TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 237 ve 238
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 67
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa109, Soru 25

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir ven, drene ettiği yapı ile birlikte verilmemiştir?
A) V. colica dextra – Colon ascendens
B) V. colica sinistra – Colon descendens
C) V. lienalis – Dalak
D) V. rectalis superior – Rektumun üst kısmı
E) V. mesenterica inferior – Colon transversum**

 

Referanslar

TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 246
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 75

 

6. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremiteden gelen proprioseptif duyuları serebelluma taşır?
A) Tractus spinocerebellaris posterior**
B) Tractus cuneocerebellaris
C) Tractus vestibulocerebellaris
D) Tractus reticulocerebellaris
E) Tractus olivocerebellaris

 

Referanslar

TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 165
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 174, Soru 14 Açıklaması

 

7. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisinin orta kulak boşluğunun iç duvarı üzerinde dalları bulunur?
A) N. glossopharyngeus **
B) N. trigeminus
C) N. vestibulocochlearis
D) N. accessorius
E) N. vagus

 

Referanslar


TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 144 ve 203
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 109
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 158, Soru 35 Açıklaması
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 231, Soru 9 Açıklaması (benzer soru)

 

8. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi Nucleus salivatorius inferior ile ilgilidir?
A) N. facialis
B) N. abducens
C) N. trigeminus
D) N. glossopharyngeus**
E) N. accessorius

 

Referanslar


TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 144 ve 203
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 109
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 158, Soru 35 Açıklaması
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 231, Soru 9 Açıklaması (benzer soru)

 

9. Bacağın medial tarafında, Vena saphena parva ile beraber seyreden sinir aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. femoralis
B) N. obturatorius
C) N. suralis **
D) N. peroneus superficialis
E) N. saphenus

 

Referanslar
Bu sorunun soru kökünde hata olduğunda ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.


TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 112 ve 250
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 70
TUSEM Anatomi TÜMTUS Soruları Kitabı , Sayfa 184, Soru 19 Açıklaması

 

10. İskemik kökenli miyokart ağrısı aşağıdaki spinal sinirlerden hangileriyle taşınır?
A) C3-C4
B) C5-C7
C) T1-T5**
D) T6-T9
E) T10-L3

 

Referanslar


TUSEM Anatomi Konu Kitabı - 1 , Sayfa 116 ve 222
TUSEM Anatomi TUS Kampı Kitabı , Sayfa 58

 

11. Erkek genital kanallarının gelişiminde, Ductus epididimisin oluşumunu uyaran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sertoli hücreleri
B) Leydig hücreleri**
C) Spermatogonyum
D) Yüzey epiteli
E) Spermatosit

 

Referanslar

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 140
TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo TUS Kampı Kitabı, Sayfa 41 ve 42
Kitap: Kadın Hastalıkları ve doğum bilgisi Yazarlar: Op. Dr. Oktay KAYMAK- Op.Dr. Yavuz ŞİMŞEK-Konu Kitabı Sayfa: 293

 

12. Aşağıdaki hücre bağlantılarından hangisinin yapısında hücre adezyon molekülü olan integrin yoğun olarak bulunur?
A) Zonula occludens
B) Zonula adherens
C) Macula adherens
D) Konnekson
E) Hemidesmozom**

 

Referanslar


TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 49 ve 50
TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo TUS Kampı Kitabı, Sayfa 13

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo SORU Kampı Kitabı, Sayfa 218 (birebir aynı soru)
TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Soru Kitabı, Sayfa 52

 

13. Bilaminer germ diski oluşturan oluşumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sinsityotrofoblast ve sitotrofoblast
B) Hipoblast ve epiblast**
C) Trofoblast ve ekstraembriyonik mezoderm
D) Trofoblast ve primer villus
E) Sinsityotrofoblast ve tersiyer villus

 

Referanslar


TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 11 ve 12

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo SORU Kampı Kitabı, Sayfa 209 (birebir aynı soru)
TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Soru Kitabı, Sayfa 96 ve 97, Soru 82

 

14. Metakromatik lökodistrofide temel moleküler defekt aşağıdaki hücre bölgelerinin hangisindedir?
A) Mitokondri
B) Mikrotübül
C) Mikrofilaman
D) Lizozom**
E) Golgi cisimciği

 

Referanslar

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 41

 

15. Aşağıdaki arterlerden hangisi 1. aortik arkus yapısından gelişir?
A) Hiyoid arter
B) Stapedial arter
C) Maksiller arter **
D) Primitif pulmoner arter
E) İnternal karotid arter

 

Referanslar

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 18

 

16. Aşağıdaki duyuların hangisinde uyarı, reseptörün hiperpolarizasyonu ile olur?
A) Görme **
B) Koku
C) Dokunma
D) İşitme
E) Tat alma

 

Referanslar


TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 364, 367

 

17. Aşağıdakilerden hangisinin vazokonstriktör etkisi vardır?
A) Substans P
B) Vazoaktif intestinal peptid
C) Endotelin-1**
D) Atrial natriüretik peptid
E) Nitrik oksit

 

Referanslar

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo Konu Kitabı, Sayfa 131

TUSEM Fizyo&Histo&Embriyo TUS Kampı Kitabı, Sayfa 38
TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 206
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 270, 304
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 219, 222
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 71

 

18. Aşağıdakilerden hangisi maksimal inspirasyonu takiben yapılan zorlu ekspirasyonla çıkarılan hava volümünü tanımlar?
A) İnspirasyon kapasitesi + Soluk volümü
B) İnspirasyon yedek volümü + Fonksiyonel rezidüel kapasite
C) Total akciğer kapasitesi
D) Ekspirasyon yedek volümü + Soluk volümü
E) İnspirasyon kapasitesi + Ekspirasyon yedek volümü **

 

Referanslar


TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 175-176
TUSEM TUS KAMPI FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ SAYFA 51-52
TUSEM SORU KAMPI FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 231
TUSEM FİZYOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI SAYFA 241

 

19. Hipertiroidizmde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Oksijen kullanımında artma
B) İskelet kasında protein katabolizmasında artma
C) Lipid yıkımında azalma **
D) Plazma kolesterolünde azalma
E) Vitamin gereksiniminde artma

 

Referanslar
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 297-300

 

20. REM uykusunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) EEG’de düşük voltajlı, hızlı aktivite
B) Hızlı göz hareketleri
C) Kas tonusunda azalma
D) Beyin oksijen kullanımında azalma **
E) Aktif rüya görme

 

Referanslar


TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 383-384
TUSEM TUS KAMPI FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ SAYFA 88

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde bir metabolik yol, gerçekleştiği hücre organeliyle birlikte verilmemiştir?
A) Kompleks makromoleküllerin yıkımı – Lizozom
B) DNA ve RNA sentezi – Çekirdek
C) Heksoz monofosfat yolu – Peroksizom **
D) Yağ asitlerinin oksidasyonu – Mitokondri
E) Glikoliz ve yağ asitleri sentezi – Sitoplazma


ReferanslarTUSEM Biyokimya Konu Kitabı, Dr. Saygın, Sayfa, 33, 210, 214
TUSEM Biyokimya Soru Kitabı, sayfa 51, soru 102, sayfa, 125, soru 32
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 32-36

 

22. Karbonhidrat metabolizmasının aşağıdaki ara ürünlerinden hangisinin plazmada artışı, dokularda oksijen açığının olduğunu gösterir?
A) Sitrat
B) Laktat  **
C) Pirüvat
D) Fumarat
E) Malat


ReferanslarTUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 165 ve 166
TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 168 (TUS Not)

 

23. Prolil hidroksilaz ve lizil hidroksilaz enzimleri, aşağıdaki proteinlerden hangisinin fonksiyonel yapılarının oluşmasında rol oynar?
A) Aktin
B) Miyozin
C) Albümin
D) Pıhtılaşma proteinleri
E) Kollajen **


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 66
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 95

 

24. İyonoforlar varlığında, mitokondride aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Mitokondri iç zarından iyon geçişi artar.
B) Fonksiyonel H+ gradienti oluşmaz.
C) Tüketilen oksijen başına ATP sentezi artar. **
D) Oksidasyon ile fosforilasyon birbirinden ayrılır.
E) Membran potansiyeli azalır.


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 145 ve 146
TUSEM Biyokimya Soru Kitabı Sayfa 301, Soru 4

 

25. Yan zinciri üzerinden protein fosforilasyonu gerçekleştirilen amino asitler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Serin, tirozin, sistein
B) Serin, treonin, triptofan
C) Sistein, tirozin, treonin
D) Sistein, tirozin, arjinin
E) Tirozin, serin, treonin **


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 104
TUSEM Biyokimya Soru Kitabı Sayfa 308, Soru 9

 

26. Karaciğerde bilirübin metabolizmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan rolü yoktur?
A) Sitokrom P450  **
B) Ligandin
C) UTP
D) Glukuronik asit
E) Glukuronil transferaz


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 328


27. Aşağıdaki parametrelerden hangisi karaciğerin atılım fonksiyonunu belirler?
A) Albümin
B) ALT
C) Amonyak
D) Üre
E) Bilirübin **


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 329
TUSEM Biyokimya Soru Kitabı Sayfa 186, Soru 60
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 214-215

 

28. Fenilketonüri hastalarında oluşan fenilasetat, aşağıdaki bileşiklerden hangisiyle konjuge edilerek idrarla atılır?
A) Glutamin  **
B) Glukuronik asit
C) Sülfat
D) Glutatyon
E) Asparajin


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 309 ve 316

 

29. Serum apolipoprotein A-1 ölçümü öncelikle aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin konsantrasyonu hakkında bilgi verir?
A) HDL  **
B) IDL
C) LDL
D) Şilomikron
E) VLDL


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 284
TUSEM Biyokimya Soru Kitabı Sayfa 135, Soru 71

 

30. Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisinin tayini akut intravasküler hemoliz tanısı için en değerlidir?
A) Transferrin
B) Albümin
C) Haptoglobin  **
D) Seruloplazmin
E) Prealbümin


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 88

 

31. Üre döngüsünün ilk basamağını katalizleyen karbamoil fosfat sentetaz-1 enzim aktivatörünün sentezlendiği bileşikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Asetil-KoA ve glisin
B) Asetil-KoA ve glutamat **
C) Asetil-KoA ve sistein
D) Asetoasetil-KoA ve valin
E) Asetoasetil-KoA ve arjinin


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 308

 

32. On iki saatlik açlıkta başlıca glukoz kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diyetle alınan glukoz
B) Kas glikojeni
C) Laktattan glukoneogenez
D) Yağ dokusundan yağ asitleri
E) Amino asitlerden glukoneogenez **


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 205 ve 206
TUSEM Biyokimya Soru Kitabı Sayfa 340, Soru 16

 

33. Aşağıdaki kollajen tiplerinden hangisi fibril yapıda değildir?
A) Tip I
B) Tip II
C) Tip III
D) Tip IV  **
E) Tip V


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 66
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 95

 

34. Karbonmonoksit, ilaç ya da diğer yabancı bileşiklerin metabolizmasını hangi basamakta inhibe eder?
A) Bağırsaklardan emilim
B) Konjugasyon
C) Safraya atılımı
D) Karaciğere taşınım
E) Hidroksilasyon **


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 53 ve 219

 

35. Aşağıdaki dokuların hangisinde androjenlerden östrojen sentezi olmaz?
A) Hipotalamus
B) İskelet kası **
C) Yağ dokusu
D) Gonadlar
E) Plasenta

 

Referanslar

 

36. Bir hormonal sinyal iletimi sırasında, G-proteinleri bağımlı olarak aktive edilen adenilat siklaz nasıl deaktive edilir?
A) GTP bağlanmasıyla
B) GDP’nin GTP ile yer değiştirmesiyle
C) beta ve gama alt birimlerinin disosiyasyonuyla
D) G-alfa tarafından GTP hidroliziyle **
E) G proteinlerinin reseptöre bağlanmasıyla


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 404 ve 405
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 30-31

 

37. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi pirimidin metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkar?
A) Orotik asidüri  **
B) Gut
C) Lesch-Nyhan sendromu
D) Hipoürisemi
E) von Gierke hastalığı


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 347 ve 348

 

38. DNA’da aşağıdaki bölgelerden hangisi bulunmaz?
A) Ekzon
B) Antikodon **
C) İntron
D) Promotor bölge
E) Transkripsiyon başlama bölgesi


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 354

 

39. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde doğrudan görev almaz?
A) mRNA
B) tRNA
C) rRNA
D) Ribozim
E) Küçük nükleer RNA **


Referanslar


TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 352, 356

 

40. DNA baz-kesim tamirinde aşağıdaki enzimlerden hangisi rol oynamaz?
A) DNA glikozilaz
B) Endonükleaz
C) DNA metilaz  **
D) DNA polimeraz I
E) DNA ligaz


Referanslar

TUSEM Biyokimya Konu Kitabı (Saygın Demirel) Sayfa 367

 

41. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi prokaryotik hücre yapısında olup, üreyebilmesi için hücre içi ortama gereksinim duyar?
A) Treponema
B) Klamidya **
C) Mikoplazma
D) Virus
E) Mantar

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 274

 

42. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin sahip olduğu yapı, fagositoza karşı koruma sağlamaz?
A) Streptococcus pyogenes M proteini
B) Streptococcus pneumoniae kapsülü
C) Escherichia coli K antijeni
D) Vibrio cholerae enterotoksini **
E) Mycobacterium tuberculosis kord faktörü

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 196, 210, 249, 177

 

43. DNA girazın alfa subünitine bağlanıp nükleik asit sentezini inhibe ederek antibakteriyal etki gösteren antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rifampin
B) Metronidazol
C) Gentamisin
D) Siprofloksasin **
E) Doksisiklin

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 81
TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, sayfa 227, 244
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, sayfa 483, 490
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, sayfa 142
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, sayfa 254, 275
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, sayfa 183

 

44. Aşağıdakilerden hangisi tüberküloz enfeksiyonunun immünolojik tanısında kullanılan özgül antijenlerden biridir?
A) Erken salınan antijenik hedef 6 (ESAT-6) **
B) Lipoarabinomannan (LAM)
C) Peptidoglikan
D) Arabinogalaktan
E) Mukolik asit

 

Referanslar

 

45. Yetmiş beş yaşında sepsis tablosu olan bir hastadan alınan üç kan kültür örneğinde alfa-hemoliz yapan, Gram(+) kok morfolojisinde bakteri üremiştir. Yapılan incelemelerde mikroorganizmanın katalaz negatif, optokine dirençli ve PYR-pozitif olduğu; vankomisine, gentamisine ve ampisiline dirençli olduğu belirlenmiştir.
Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Streptococcus pyogenes
C) Streptococcus agalactiae
D) Enterococcus faecium **
E) Staphylococcus aureus

 

Referanslar


TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 215-216

 

46. Subakut endokardit nedeniyle izlenen bir hastanın kan kültüründen yapılan analizde katalaz negatif, alfa-hemolitik, Gram(+) kok üremiştir. Optokine dirençli, safrada erime testi negatif olan
bu bakteri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Streptococcus pyogenes
C) Streptococcus agalactiae
D) Streptococcus viridans **
E) Enterococcus faecalis

 

Referanslar


TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 209-210

 

47. Genital ülser ve inguinal lenfadenopati nedeniyle hastaneye başvuran hastanın ülserinden yapılan kültürde Gram(-) kokobasil gözlenmiştir. Üreme için X faktörüne gereksinim gösteren bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gardnerella vaginalis
B) Haemophilus ducreyi **
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Moraxella catarrhalis

 

ReferanslarTUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 236, 239
Kitap: Kadın Hastalıkları ve doğum bilgisi
Yazarlar: Op. Dr. Oktay KAYMAK- Op.Dr. Yavuz ŞİMŞEK-Konu Kitabı Sayfa: 85
Kitap: Kadın Hastalıkları ve doğum bilgisi Soru Bankası
Yazarlar: Op. Dr. Oktay KAYMAK- Op.Dr. Yavuz ŞİMŞEK- Soru kitabı 1. cilt: Sayfa 124, Soru 68: Birebir aynı soru

 

48. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi için bilinen tek rezervuar insandır?
A) Corynebacterium diphtheriae **
B) Salmonella Choleraesuis
C) Yersinia pseudotuberculosis
D) Listeria monocytogenes
E) Brucella melitensis

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 190

 

49. İmmünosupresyon amacıyla kullanılan kortikosteroidlerin en belirgin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lenfosit prekürsörlerin proliferasyonunu bloke etmek
B) IL-2 bağlanmasını bloke ederek T hücre proliferasyonunu inhibe etmek
C) Makrofaj sitokin sekresyonu inhibisyonuyla inflamasyonu azaltmak **
D) IL-2 sinyalizasyonunun inhibisyonuyla lenfosit proliferasyonunu bloke etmek
E) CD3’e bağlanarak T hücre sayısını azaltmak

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 54, 183, 258
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 284

 

50. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tip III hipersensitivite reaksiyonuna bağlı olarak ortaya
çıkmaz?
A) Poliarteritis nodosa
B) Otoimmün hemolitik anemi **
C) Poststreptokokkal glomerülonefrit
D) Serum hastalığı
E) Ekstrinsik allerjik alveolit

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 150
TUSEM Patoloji Konu kitabı, sayfa 75

 

51. Serolojik testlerde, antikorun antijenle multivalan birleşme gücüne dayalı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzotipi
B) İdyotipi
C) Allotipi
D) Aviditesi **
E) Afinitesi

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 127

 

52. Aşağıdakilerden hangisi enterovirusların neden olduğu sekonder viremide hedef organlardan biri değildir?
A) Karaciğer
B) Deri
C) Beyin
D) Kalp
E) Pankreas **

 

Referanslar

Bu soru doğru seçenek şıklarda bulunmadığından, ÖSYM tarafından iptal edilmiştir.

 

53. İnsan herpes virus tip 1 aşağıdaki hücrelerin hangisinde latent kalır?
A) Nöron **
B) B hücreleri
C) T hücreleri
D) Salgı bezleri
E) Mukoepitelyal hücreler

 

Referanslar


TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 313-314

 

54. Aşağıdakilerden hangisi HIV tedavisinde kullanılan integraz inhibitörlerinden biridir?
A) Enfuvirtid
B) Lopinavir
C) Tenofovir
D) Delavirdin
E) Raltegravir **

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 362
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, sayfa 284, 287
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, sayfa 26

 

55. Klinik aspergilloz olduğu düşünülen bir hastada aşağıdakilerden hangisi tanı koymada yarar sağlamaz?
A) Örnekten direkt mikroskopik inceleme yapılması
B) Örnekten kültür yapılması
C) Serumda mannan antijeni bakılması **
D) Serumda galaktomannan antijeni bakılması
E) Serumda β-D glukan antijeni bakılması

 

Referanslar


TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 377, 394

 

56. Eşeyli üreme biçimi saptanamamış mantarlar hangi sınıfta yer alır?
A) Zygomycetes
B) Ascomycetes
C) Basidiomycetes
D) Deuteromycetes **
E) Dermatofitler

 

Referanslar


TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 374

 

57. Oral lezyonları olan nötropenik bir hastanın lezyonundan alınan sürüntü örneğinden bir maya mantarı izole ediliyor. Bu mayanın mısır unlu tween 80 besiyerindeki morfolojik görünümü incelendiğinde blastosporlar ve psödohif görülüyor.
Bu hastadan izole edilen maya mantarı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Candida glabrata **
B) Candida parapsilosis
C) Candida kefyr
D) Candida guilliermondii
E) Candida lusitaniae

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 390

 

58. Aşağıdaki trematodların hangisinde hem erkek hem de dişi bulunur?
A) Fasciolopsis buski
B) Fasciola hepatica
C) Dicrocoelium dendriticum
D) Paragonimus westermani
E) Schistosoma haematobium **

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 430

 

59. Ksenodiyagnoz aşağıdaki paraziter etkenlerden hangisinin tanısında kullanılır?
A) Toxoplasma gondii
B) Schistosoma mansoni
C) Trypanosoma cruzi **
D) Loa loa
E) Wuchereria bancrofti

 

Referanslar


TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 411-412

 

60. Aşağıdaki Plasmodium türlerinden hangisi ciddi mikrovasküler hastalığa neden olur?
A) P. Ovale
B) P. falciparum **
C) P. berkhei
D) P. malariae
E) P. vivax

 

Referanslar

TUSEM Mikrobiyoloji Konu Kitabı, sayfa 407

 

61. İmmotil silia sendromu aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin bozukluğuna bağlıdır?
A) Hücre membranı
B) Golgi kompleksi
C) Mikrotübüller **
D) Lizozom
E) Mitokondri

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 18
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 39

 

62. Hipoksiye bağlı hücre zedelenmesinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
A) Mitokondrilerde enerji üretiminin azalması
B) Hücre membranında sodyum pompasının çalışmasının bozulması
C) Hücre içi pH’nin yükselmesi **
D) Endoplazmik retikulumun dilatasyonu
E) Miyelin cisimciklerinin oluşumu

 

Referanslar


TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 11-12

 

63. Genç iltihabi granülasyon dokusunda, damar geçirgenliğinin fazla olması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlar?
A) Ülser
B) Fibrozis
C) Apse formasyonu
D) Nekroz
E) Ödem **

 

Referanslar


TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 25, 54

 

64. Rejenerasyon ve yara iyileşmesinde keratinosit göçü, anjiyogenez, yara kontraksiyonu ve matriks depolanmasına yol açan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epidermal büyüme faktörü
B) Vasküler endotelyal büyüme faktörü
C) Fibroblast büyüme faktörü **
D) Tümör nekrozis faktör
E) Transforme edici büyüme faktörü

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 46

 

65. Pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan 52 yaşında hastanın, bir hafta sonra sol ayağında şişme ve kızarıklık gelişiyor. Ultrasonografik incelemede femoral ven trombozu düşünülüyor.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bu tablonun gelişimine katkıda bulunmuştur?
A) Protein C eksikliği
B) Trousseau sendromu
C) Antifosfolipid antikor sendromu
D) Uzamış immobilizasyon **
E) Hipertansiyon

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Soru Kitabı, sayfa 62, soru 26 ve 27

 

66. Vena kava inferiorda tümöral trombüs oluşturma eğilimi olan malignansi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolon karsinomu
B) Servikal karsinom
C) Adrenokortikal karsinom **
D) Vajen kanseri
E) Mesane karsinomu

 

Referanslar

 

67. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi paraneoplastik bir sürecin sonucunda gelişmez?
A) Cushing sendromu
B) Polisitemi
C) Hipertrofik osteoartropati
D) Saf kırmızı küre aplazisi
E) Parkinson hastalığı **

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 126 (tablo 6-17), sayfa 221

 

68. Aşağıdaki vasküler tümörlerden hangisinin malign potansiyeli vardır?
A) Glomus tümörü
B) Hemanjiyoperisitom **
C) Kapiller hemanjiyom
D) Kavernöz hemanjiyom
E) Kistik lenfanjiyom

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 180

 

69. Aşağıdakilerden hangisi damar geçirgenliğini artıran maddelerden biri değildir?
A) C5a
B) Bradikinin
C) Lökotrien E4
D) Katyonik proteinler
E) C3b **

 

Referanslar


TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 37, 28
TUSEM FİZYOLOJİ HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ SAYFA 131, 242

 

70. Akciğerde tipik-atipik karsinoid tümörlerin ayrımında en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitoz artışı **
B) Rozet yapılarının varlığı
C) Vasküler invazyon
D) Hücresel pleomorfizm
E) Trabeküler yapı kaybı

 

Referanslar

 

71. Sternum arkasında ağrı ve yanma yakınmaları olan 55 yaşındaki kadın hastada endoskopide Z çizgisinde düzensizlik saptanıyor. Biyopside yüzeyel erozif değişiklikler, displastik kolumnar epitel ve inkomplet intestinal metaplazi görülüyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herpes özofajiti
B) Barrett özofagusu **
C) Akalazya
D) Chagas hastalığı
E) Candida özofajiti

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 287

 

72. Midede en sık görülen malign lenfoma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burkitt lenfoma
B) MALT lenfoma **
C) Hodgkin lenfoma
D) Küçük lenfositik lenfoma
E) Anaplastik büyük hücreli lenfoma

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 301

 

73. Kolorektal karsinomlarda en önemli prognostik belirleyici aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümörün histolojik tipi
B) Tümörün yerleşim yeri
C) Ki-67 indeksi
D) Tümörün evresi **
E) Hastanın yaşı

 

Referanslar


TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 127, 317

 

74. Alkole ikincil karaciğer zedelenmesinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi karakteristik değildir?
A) PAS pozitif intrasitoplazmik granüller **
B) Mallory cisimcikleri
C) Nötrofil infiltrasyonu
D) Fibrozis
E) Yağ infiltrasyonu

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 329

 

75. Aşağıdakilerden hangisi nöronlarda görülen değişikliklerden biri değildir?
A) Kromatolizis
B) Aksonal dejenerasyon
C) Nörofibriler yumaklar
D) Lewy cisimciği
E) Gliozis **

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 481

 

76. Berger hastalığı için tanı koydurucu immünofloresan inceleme bulguları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Fokal IgM ve C3 birikimi
B) Membranöz-granüler IgG ve C3 birikimi
C) Membranöz-lineer IgG ve C3 birikimi
D) Mezengial IgA ve C3 birikimi **
E) İmmünoglobulin ve kompleman birikimi olmaması

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 266
TUSEM Pediatri Konu Kitabı, Dr. Cengiz, sayfa 643

 

77. Aşağıdakilerden hangisi otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ile ilgili gen ürünüdür?
A) Polisistin **
B) Podosin
C) Tüberin
D) Nefrin
E) Hamartin

 

Referanslar

 

78. Aşağıdakilerden hangisi prostat kanserinin başlıca morfolojik özellikleri arasında yer almaz?
A) Asiner patern
B) Sık mitozlar **
C) Belirgin nükleoluslar
D) İri nükleuslar
E) Bazal tabaka hücrelerinde kayıp

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Soru Kitabı, sayfa 435, soru 39

 

79. Sağ tiroid lobunda soliter nodülü olan 40 yaşındaki kadın hastaya yapılan tiroidektomi sonrasında, mikroskopik incelemede infiltratif gelişim gösteren, stromasında amiloid birikimi ile karakterize tümör izlenmiştir. Tümör hücreleri poligonal nitelikte olup kalsitonin ile yapılan immünohistokimyasal boyamada pozitif reaksiyon saptanmıştır.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Papiller karsinom
B) Foliküler karsinom
C) Anaplastik karsinom
D) Hürtle hücreli neoplazi
E) Medüller karsinom **

 

Referanslar

TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 421

 

80. Aşağıdakilerden hangisi gastrointestinal adenokarsinoma eşlik edebilen deri lezyonudur?
A) Akantozis nigrikans **
B) Lökoplaki
C) Aktinik keratoz
D) Psöriazis
E) Bowen hastalığı

 

Referanslar


TUSEM Patoloji Konu Kitabı, sayfa 126, 435

 

81. Oral absorpsiyonu çok hızlı olan bir ilacın eliminasyon yarı ömrü 4 saattir. İlacın dağılım hacmi 50 L, biyoyararlanımı % 100 ve uygulanan dozu 1000 mg’ dir. Bu ilacın minimal efektif derişimi ise 5 mg/L’ dir.
Bu ilaç tekrarlanan dozlarda etkin şekilde kullanılmak amacıyla en fazla kaç saat aralıkla uygulanmalıdır?
A) 2
B) 6
C) 8 **
D) 24
E) 48

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, sayfa 15
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, sayfa 46

TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, sayfa 11, 15
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, sayfa 166

 

82. Aşağıdakilerden hangisi bir ilacın plasental bariyeri aşmasını zorlaştırır?
A) İyonizasyonunun yüksek olması **
B) Yağda çözünürlüğünün fazla olması
C) Maternal proteinlere düşük oranda bağlanması
D) Molekül ağırlığının küçük olması
E) Plasental metabolizmasının düşük olması

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 10
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 8
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 2

 

83. Seksen beş yaşında bir hastada penisilin tedavisinde doz ayarlamada öncelikle göz önünde bulundurulması gereken farmakokinetik parametre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağırsaklardan emilim
B) Vücut sıvılarında dağılım
C) Karaciğerde metabolizma
D) Böbreklerden atılım **
E) Kan-beyin bariyerini aşma

 

Referanslar


TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 229-230
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 53
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 25
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 140

 

84. Bir ilaç, tam agonistin oluşturduğu yanıttan az yanıt oluşturmakta ve tam agonistin yanıtını kompetitif antagonize etmektedir.
Bu ilaç için en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nonkompetitif antagonist
B) Fizyolojik antagonist
C) İnvers agonist
D) Nötral antagonist
E) Parsiyel agonist **

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 38
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 28, 71
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 19
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 38
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 14, 166

 

85. Yüksek doz difenhidramin (antihistaminik) içerek intihara teşebbüs eden hastada aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Halüsinasyonlar
B) Bronkokonstriksiyon **
C) Midriazis
D) Kardiyak aritmi
E) Kuru, sıcak ve kırmızı deri

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 200
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 270, 271, 296
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 112
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 213
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 66

 

86. Depresyon tedavisinde kullanılan sertralin ve fluoksetinin etki mekanizmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 5-HT1A reseptörlerini bloke ederek sinapsta 5-HT düzeyini artırır.
B) 5-HT taşıyıcısını aktive ederek sinapsta 5-HT düzeyini artırır.
C) 5-HT1D reseptörlerini uyararak sinapsta 5-HT düzeyini artırır.
D) 5-HT taşıyıcısını inhibe ederek sinapsta 5-HT düzeyini artırır. **
E) 5-HT1A reseptörlerini aktive ederek sinapsta 5-HT düzeyini artırır.

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 117
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 188, 194
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 58
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 116, 119
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 174, 197

 

87. Prostaglandin F2α analogları hangi hastalıkta kullanılabilir?
A) Glokom **
B) Peptik ülser
C) Pulmoner hipertansiyon
D) Astım
E) İmpotans

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, sayfa 214
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, sayfa 118, 274
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, sayfa 121
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, sayfa 72, 230
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, sayfa 22, 73

 

88. Adrenalinin fentolamin ile bloke edilebilen, ancak propranolol ile bloke edilemeyen etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bronş düz kasında gevşeme
B) Kalbin kasılma gücünde artış
C) İrisin dilatör kasında kasılma **
D) Renin salınımında artış
E) Kalbin atım sayısında artış

 

Referanslar
TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, sayfa 63-64-65
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, sayfa 96-97, 109, 118
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, sayfa 34
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, sayfa 66, 69
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, sayfa 170, 195

 

89. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin renal ekskresyonu diğerlerine kıyasla daha düşüktür?
A) Doksisiklin **
B) Seftazidim
C) Ofloksasin
D) Ampisilin
E) Nitrofurantoin

 

Referanslar


TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı Sayfa: 228 ve 237
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa: 502
TUSEM TUSPOT-2 Sayfa: 255
TUSEM TUSPOT-1 Sayfa: 137
TUSEM TUS Kampı Farmakoloji Sayfa: 140

 

90. Aşağıdakilerden hangisinin miyokart enfarktüsünün hemen sonrasındaki tedavide yeri yoktur?
A) Aspirin
B) Nifedipin **
C) Morfin
D) Lidokain
E) Nitrogliserin

 

Referanslar
TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 159-162
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 338
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 166
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 85

 

91. Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan etkili olan angiotensin AT1-reseptör antagonistidir?
A) Aliskiren
B) Kaptopril
C) Benazepril
D) Kandesartan **
E) Saralazin

 

Referanslar


TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 163, 206
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 272, 300
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 93, 116
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 220
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 70

 

92. Kolinerjik hiperaktivasyon bulgularıyla gelen bir entoksikasyon vakasında aşağıdaki bulgulardan hangisi öncelikle direkt değil, indirekt etkili bir kolinomimetik ilaç zehirlenmesini düşündürür?
A) Miyozis
B) Aşırı terleme
C) Bağırsak hareketlerinde artış
D) İstemsiz idrar kaçırma
E) Çizgili kaslarda kasılma **

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 56
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 97
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 53
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 22

 

93. Aşağıdaki antifungal ilaçlardan hangisi Candida enfeksiyonlarında kullanılmaz?
A) İtrakonazol
B) Amfoterisin B
C) Kaspofungin
D) Griseofulvin **
E) Nistatin

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 251
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 480, 529
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 145
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 279, 281
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 128, 129

 

94. Pernisiyöz aneminin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?
A) Oral demir
B) Parenteral vitamin B12 **
C) Eritropoietin
D) Parenteral demir
E) Oral folik asit

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 352
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 204

 

95. Glukokortikoid etkinliği en yüksek olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betametazon **
B) Triamsinolon
C) Prednizon
D) Kortizon
E) Parametazon

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 415, 420, 427, 433
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 171
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 330, 331
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 106, 205

 

96. Aşağıdakilerden hangisi T-hücresi reseptör kompleksinin antijen tanımasını bloke ederek immünosupresyon yapar?
A) Glukokortikoidler
B) Takrolimus
C) Muromonab-CD3 **
D) Basiliksimab
E) Sirolimus

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 340
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 569, 319
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 162
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 313
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 76, 155

 

97. Aşırı dozda verilen insüline bağlı olarak gelişen hipoglisemi nöbetinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Deride kuruluk **
B) Titreme
C) Taşikardi
D) Mental konfüzyon
E) Anksiyete

 

Referanslar

TUSEM Dahiliye Konu Kitabı, Sayfa 423

 

98. Aşağıdakilerden hangisi androjenlerin kullanım endikasyonlarından biri değildir?
A) Hipogonadizm
B) Endometriozis
C) Erkek çocuklarda büyüme geriliği
D) Osteoporoz
E) Erkek meme kanseri **

 

Referanslar


TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 307
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 451
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 179
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 344, 345
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 111

 

99. Nöroleptik ilaçların neden olduğu aşağıdaki yan etkilerden hangisinin tedavisinde antiparkinson ilaçlar etkili değildir?
A) Akut distoni
B) Akatizi
C) Parkinsonizm
D) Perioral tremor
E) Tardif diskinezi **

 

Referanslar


TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 106
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 193, 244
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 55, 299
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 108
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 44

 

100. Migren tedavisinde kullanılan triptanlar aşağıdaki 5-HT reseptörlerinden hangisinin agonistidir?
A) 5-HT1A
B) 5-HT1D  **
C) 5-HT2A
D) 5-HT2C
E) 5-HT3

 

Referanslar

TUSEM Farmakoloji Konu Kitabı, Sayfa 201
TUSEM Farmakoloji Soru Kitabı, Sayfa 276, 297
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-1, Sayfa 114
TUSEM Farmakoloji, TUSPOT-2, Sayfa 214, 216
TUSEM Farmakoloji, TUS Kampı, Sayfa 67